كارت سلامت رانندگان

مدارك مورد نياز:

 • كپي همراه با اصل شناسنامه
 • كپي همراه با اصل كارت ملي
 • كپي همراه با اصل گواهينامه
 • كپي همراه با اصل پايان خدمت
 • ارائه كارت سلامت قبلي
 • دو قطعه عكس

تعرفه تعيين شده توسط سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور جهت صدور كارت سلامت:

 • مبلغ 450.000 ريال براي افراد 40 سال به بالا
 • مبلغ 400.000 ريال براي افراد كمتر از 40 سال

اقدامات پاراكلينيك ضروري صدور كارت سلامت:

 • بينايي سنجي
 • شنوايي سنجي
 • آزمايش خون و ادرار
 • تست روانشناسي MMPI 71
 • نوار قلب جهت افراد 40 سال به بالا

توضيحات:

 • روان شناسي،بينايي سنجي،شنوايي سنجي و نوار قلب در مركز توسط كارشناسان مربوطه انجام مي گيرد.
 • آزمايش خون و ادرار توسط آزمايشگاه طرف قرارداد (حسين ابن علي ع ) انجام مي شود.

تذكرات:

 • امكان صدور كارت سلامت جديد براي افرادي كه كارت سلامت قبلي آن ها بيشتر از 29 روز اعتبار داشته باشد ،مقدور نيست.
 • قبل از انجام آزمايش خون لازم است به مدت 12 ساعت غير از آب چيزي ميل نشود.